Stock Code

152

Company

Shenzhen International Holdings Limited

Language

Mandarin

Time

14:30 - 15:30

Location

Wan Chai

Contact

范梓炫

(86) 58 1350 4751

fanzixuan@zhixincaijing.com